Algemene voorwaarden

Revisie d.d. 1 januari 2017

 

Artikel 1. Definities

 • Leverancier: Cloud9xs.com, statutair gevestigd Postbus 3850, 1001AR, Amsterdam), ingeschreven bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 34348135, hierna te noemen ‘Cloud9xs’.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cloud9xs een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Cloud9xs een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 • Dienst: de specifieke dienst die Cloud9xs met Klant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst of offerte.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cloud9xs en Klant krachtens welke Cloud9xs de Dienst zal uitvoeren.
 • Website: de website van Cloud9xs, te bereiken via www.cloud9xs.com.

 

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Klant kan, waar beschikbaar, gebruik maken van het elektronisch bestelproces op de Website om de Dienst af te nemen. De op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst en prijs zijn bindend.
 2. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Klant om bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.
 3. Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Cloud9xs bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant zijn voor Cloud9xs alleen bindend indien en voor zover deze door Cloud9xs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat Klant de aanvaarding door Cloud9xs wordt meegedeeld.
 6. Offertes per mail hebben zijn geldig tot 10 werkdagen na afgifte.
 7. Cloud9xs behoudt zich het recht voor om kleinere bedragen (tot USD 150 of GBP 125) één-op-één door te berekenen aan klant indien het een zgn. Out-of-Pocket post betreft: deze uitgave is betaald voor of namens klant, zonder opslag en zonder omrekening.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Cloud9xs zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Klant.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Cloud9xs dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid.
 3. Cloud9xs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Cloud9xs accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.
 4. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cloud9xs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Cloud9xs worden verstrekt.
 5. Het is Cloud9xs toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Klant.
 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Cloud9xs Klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Klant toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Klant naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. Klant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.
 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Cloud9xs te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Cloud9xs heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Klant ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Cloud9xs niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 9. Cloud9xs is niet verplicht tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen na een ingrijpen zoals bedoeld in lid 8.

 

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven op de Website.
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Cloud9xs zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Cloud9xs gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Cloud9xs zal Klant, via de Website, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Alle voor Cloud9xs uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant, mits deze aan Klant te wijten zijn.

 

Artikel 5. Hosting, aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e- maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Cloud9xs die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van ‘stalking’ oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Cloud9xs hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Cloud9xs gerechtvaardigd is, is Cloud9xs gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Cloud9xs in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Cloud9xs zal Klant informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Cloud9xs gerechtigd hiervan aangifte te doen. Cloud9xs kan hierbij alle relevante informatie over Klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Cloud9xs verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Klant aangeboden informatie is Cloud9xs Gerechtigd De Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 6. Klant vrijwaart Cloud9xs voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Cloud9xs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door een ingrijpen van Cloud9xs in het kader van de klachtenprocedure.
 7. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5 lid 2, onthoudt Klant zich ervan de Dienst te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van processen, programma’s, gegevens of materialen die in strijd zijn met de goede zeden of waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Cloud9xs de Dienst niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet beperkt tot:
 • Schadelijke scripts of processen waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Cloud9xs, overige Klanten van Cloud9xs of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen.
 • IRC-bots, -bouncers of andere IRC-gerelateerde processen of programma’s.
 • Proxysoftware, al dan niet met als doel verkeer te anonimiseren.
 • BitTorrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken.
 • Network daemons of andere processen die network sockets (proberen te) openen of verbinding maken met een extern netwerk, dan wel informatie verschaffen over externe netwerken.
 • Hacking, hacking tools of andere materialen met als doel systemen, netwerken of diensten van Klant of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen.
 • E-mail in bulk en/of spam, waaronder het versturen van (grote) nieuwsbrieven, al dan niet met instemming van de ontvangers.
 • Backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium anders dan op voorhand, cq. voor ingebruikstelling hiervan, schriftelijk overeen gekomen.
 • Pornografisch en/of erotisch materiaal voor zover in strijd met wettelijke bepalingen en voorschriften (“de wet”).
 1. Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Cloud9xs, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 2. Cloud9xs zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen naar aanleiding van het niet nakomen van hetgeen bepaald in lid 7 en lid 8.
 3. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 4. Zonder toestemming van Cloud9xs is het Klant verboden de door Cloud9xs verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 5. Het is Klant niet toegestaan de Dienst weder te verkopen, te verhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (al dan niet met tegenprestatie), tenzij anders is overeengekomen met Cloud9xs.
 6. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Klant gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
 7. Cloud9xs kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. De maxima kan Klant te allen tijde vinden op de Website van Cloud9xs. Bij overschrijding van de maximale hoeveelheid dataverkeer sluit Cloud9xs het webhostingaccount af. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte en/of dataverkeer is bereikt.
 8. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
 9. Klant kan beslissen om tegen vergoeding de maximale hoeveelheid dataverkeer te vergroten. Uitbreiding van de hoeveelheid dataverkeer kan strekken tot het einde van de maand of voor de rest van de duur van de Dienst. De keuze is aan Klant.
 10. In het geval dat Cloud9xs geen maximum heeft gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte en/of de hoeveelheid dataverkeer (aangemerkt als ‘onbeperkt’), dan geldt dat Klant zich dient te weerhouden van gebruik waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit (naar oordeel van Cloud9xs) overige Klanten van Cloud9xs kan hinderen.
 11. Indien naar oordeel van Cloud9xs sprake is van excessief gebruik van de Dienst waarbij gevaar kan ontstaan voor de continuïteit van de dienstverlening aan overige Klanten van Cloud9xs, dan is Cloud9xs, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 lid 8, gerechtigd (zonder voorafgaande kennisgeving) het gebruik van de Dienst te beperken of op te schorten en/of een afzonderlijk tarief voor opslagruimte en/of dataverkeer te hanteren, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid of de verplichting tot restitutie van enige reeds betaalde vergoeding ontstaat.
 12. Klant verstrekt hierbij Cloud9xs een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van Cloud9xs verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Cloud9xs geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Cloud9xs.
 13. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.

 

Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Cloud9xs voor Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres (mv) , geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. De beschikbaarheidsinformatie van domeinnamen die Cloud9xs verstrekt op haar Website of in haar klantsysteem is louter indicatief. Klant kan er bij het bestelproces geen enkel recht aan ontlenen.
 3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Cloud9xs vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 4. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Cloud9xs, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. Klant vrijwaart en houdt Cloud9xs schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.
 6. De opdracht van Klant aan Cloud9xs om een domeinnaam te verhuizen, impliceert dat Klant eigenaar is van die bepaalde domeinnaam. Ook bij opdracht tot verhuis van een domeinnaam vrijwaart Klant Cloud9xs voor alle claims die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.
 7. Indien Klant geen eigenaar blijkt te zijn van de domeinnaam die Klant aan Cloud9xs verzocht te verhuizen, begaat Klant een inbreuk op lid 6 en is Klant Cloud9xs automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van € 5.000,- verschuldigd.
 8. Cloud9xs is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Cloud9xs.
 9. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.
 10. Cloud9xs heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 11. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Cloud9xs gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 7. Resellers

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Cloud9xs door Klant aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Klant handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Cloud9xs overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Cloud9xs is.
 3. Klant is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Cloud9xs.
 4. Klant dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Cloud9xs Klant oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Cloud9xs kan verlangen dat Klant bewijs hiervan overlegt.
 5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Klant ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens Cloud9xs.
 6. Cloud9xs zal uitsluitend via Klant contact zoeken met klanten van Klant, tenzij Cloud9xs een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Klant toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 7. Klant is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Cloud9xs te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Cloud9xs voor werving van klanten door Klant. Klant mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Cloud9xs.
 8. Klant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Cloud9xs dan wel die van haar leverancier(s).
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant verkrijgt Cloud9xs het recht om klanten van Klant te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

 

Artikel 8. Dienstverlening

 1. Ondersteuning op hardware, software en overige dienstverlening zal tegen geldend uurtarief worden gefactureerd. Geldend uurtarief zal door Cloud9xs vooraf bekendgemaakt worden. Ondersteuning zal per uur worden berekend, minimale afname is één (1) uur tenzij anders overeengekomen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Cloud9xs geen reactietijdgaranties geven.
 2.  Alle accounts worden geacht te vallen onder een SLA Standaard, welke zich beperkt tot de basis functionaliteit van de diensten door klant afgenomen bij Cloud9xs. Ider ingrijpen op verzoek van of gefiatteerd door klant, inclusief maar niet beperkt tot het handmatig aanpassen van niet-essentiele bestanden valt onder het in lid 1 genoemde.

 

Artikel 9. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Cloud9xs zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Cloud9xs opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Cloud9xs zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Cloud9xs is hierbij echter (gedeeltelijk) afhankelijk van haar ter beschikking gestelde informatie. Cloud9xs is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. Indien een op een Dienst uitgevoerde (veiligheids-) update problemen veroorzaakt, welke problemen door klant verholpen dienen te worden alvorens de Dienst naar behoren kan functioneren, is Cloud9xs gerechtigd de (veiligheids-) update ongedaan te maken, de laatst beschikbare back-up te herstellen en alvorens verder stappen te ondernemen, contact op te nemen met Klant.
 4. Indien de onder punt (3) genoemde situatie zich voordoet, kan Cloud9xs niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het uitstellen van deze update, alsmede eventuele schade ondervonden van het terugplaatsen de back-up.
 5. Cloud9xs zal zich inspannen om te zorgen dat Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Cloud9xs. Cloud9xs kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 6. Indien naar het oordeel van Cloud9xs een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Cloud9xs of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Cloud9xs gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 7. Cloud9xs stelt geen back-ups ter beschikking aan Klant, tenzij Klant hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Klant om reservekopieën van de bij Cloud9xs opgeslagen data te maken. Cloud9xs maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Dit is een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan Cloud9xs niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Cloud9xs voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Cloud9xs van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Cloud9xs, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW).
 2. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van Cloud9xs meer bedragen dan EUR. 1.000,- (exclusief BTW).
 3. Aansprakelijkheid van Cloud9xs voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in artikel 10 lid 1 genoemde gevallen rust op Cloud9xs geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 10 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Cloud9xs.
 5. De aansprakelijkheid van Cloud9xs wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Cloud9xs onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Cloud9xs ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cloud9xs in staat is adequaat te reageren.
 6. Cloud9xs is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Cloud9xs meldt.
 8. Voor zover Klant handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, vrijwaart zij Cloud9xs voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst.

 

Artikel 11. Storingen en overmacht

 1. Cloud9xs heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Cloud9xs zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Cloud9xs is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Cloud9xs heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Cloud9xs zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Cloud9xs is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Cloud9xs zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Cloud9xs door zijn eigen Leverancier(s), ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Cloud9xs kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 12. Duur, opzegging en verlenging

 1. De Overeenkomst voor een Dienst (met uitzondering van een eenmalige Dienst) wordt aangegaan voor een periode van 12, 24 of 36 maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Klant heeft de mogelijkheid om (voor zijn account als geheel) te kiezen voor automatische verlenging of voor handmatige verlenging. Deze methoden worden beschreven in respectievelijk artikel 12a en artikel 12b.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Cloud9xs gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen. Cloud9xs is niet verplicht Klant een kopie van deze data te verschaffen.
 4. Door Cloud9xs opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Cloud9xs is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Klant het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Cloud9xs reeds met instemming van Klant binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijke bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Klant wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
 7. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Cloud9xs het recht alle met betrokken Klant gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is of ten grondslag ligt en onverminderd het recht van Cloud9xs op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 12a. Automatische verlenging

 1. Indien Klant heeft gekozen voor automatische verlenging en heeft voldaan aan de betalingsverplichting bedoeld in navolgend lid 3, wordt aan het einde van de overeengekomen termijn, onder voorbehoud van opzegging door Klant, de Dienst automatisch verlengd met 12 maanden.
 2. Automatische verlenging van de Dienst wordt 1 tot 3 weken voor de verloopdatum gerealiseerd, mits op dat moment Cloud9xs de volledige betaling van Klant heeft ontvangen en verwerkt. In alle andere gevallen zal Cloud9xs de automatische verlenging annuleren en wijzigen in een handmatige verlenging (zoals beschreven in artikel 12b). Het is dan uitsluitend de verantwoordelijkheid van Klant om zelfstandig een verlenging van de Dienst te realiseren.
 3. Bij een weigering of mislukking van de betalingsopdracht na de verlenging van de Dienst is Klant gehouden aan het voldoen van de volledige vergoeding voor de verlenging van de Dienst.
 4. Klant zal er zorg voor dragen dat een eventuele opzegging uiterlijk een dag voor de automatische betaling plaatsvindt door Cloud9xs is ontvangen en verwerkt.
 5. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is het Klant toegestaan om na automatische verlenging op elke dag op te zeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt hier verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 6. Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Klant mag daarnaast ook per e-mail of via het klantensysteem van Cloud9xs opzeggen.
 7. Indien na beëindiging blijkt dat Klant meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Cloud9xs het verschil restitueren.
 8. Cloud9xs kan aan het gebruik van automatische verlenging aanvullende voorwaarden stellen. Het is Cloud9xs tevens toegestaan om de verlengmethode van Klant te wijzigen naar handmatige verlenging wanneer niet (meer) aan de voorwaarden van Cloud9xs wordt voldaan, of wanneer Cloud9xs dit anderszins noodzakelijk acht.

 

Artikel 12b. Handmatige verlenging

 1. Indien Klant heeft gekozen voor handmatige verlenging, zal de Dienst automatisch eindigen na afloop van de overeengekomen termijn, tenzij Klant overgaat tot verlenging van de Dienst voor een nieuwe periode zoals bedoeld in artikel 12, lid 1 op de wijze beschreven in navolgend lid 2, lid 3 en lid 4.
 2. Het is, bij handmatige verlenging, uitsluitend de verantwoordelijkheid van Klant om de einddatum van de Dienst in de gaten te houden en om indien hij dat wenst initiatief te nemen om de Dienst te verlengen.
 3. Indien Klant de Dienst wenst te verlengen, kan hij via het klantensysteem van Cloud9xs overgaan tot verlenging van de Dienst en tot betaling van de vergoeding.
 4. Handmatige verlenging van de Dienst komt pas tot stand op het ogenblik dat Cloud9xs de volledige betaling van Klant heeft verwerkt. Daarom is het noodzakelijk dat Klant er zorg voor draagt dat Cloud9xs uiterlijk 5 werkdagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode de volledige betaling ontvangen heeft.

 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Cloud9xs zal voor het door Klant verschuldigde bedrag een factuur of pro- formafactuur sturen aan Klant. In het geval van een pro-formafactuur geldt geen betalingsverplichting. De betalingstermijn van een declaratie is 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Het is Cloud9xs toegestaan (pro-forma)facturen elektronisch te verzenden.
 3. Na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn is Klant die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de wettelijke betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de 30ste dag na factuurdatum, zonder nadere ingebrekestelling door Cloud9xs.
 4. Op aanmaningen voor facturen waarvan de wettelijke betalingstermijn verstreken is zal Cloud9xs een administratieve vergoeding van €10,- per herinnering in rekening brengen.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. In bovenstaande gevallen heeft Cloud9xs het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cloud9xs of diens licentiegevers.
 2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is Cloud9xs toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Cloud9xs door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Cloud9xs, onverminderd het recht van Cloud9xs om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen eindigen.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Cloud9xs zal geen kennis nemen van data die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Cloud9xs, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Cloud9xs daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Cloud9xs zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen.
 2. Partijen zijn het erover eens dat Klant ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Klant ligt.
 3. Klant staat er jegens Cloud9xs voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Klant vrijwaart Cloud9xs tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 17. Klachten

 1. Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van de Dienst of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen mag Klant een reactie op de klacht verwachten.

 

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Cloud9xs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Cloud9xs of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 19. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Cloud9xs gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.
 5. De door Cloud9xs ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Cloud9xs, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en op verzoek beschikbaar in andere talen, waaronder de Duitse en Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
 8. Klant is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud9xs. Cloud9xs kan dit doen zonder toestemming van Klant.